SONY XPLOD 52W 4
Sony CDX-GT457UE. http://avtocar.kh.ua . sony xplod 52w 4

/-----------/